Proximo Maximus von Orumhaus at 7 months old ... aka Maximus